Regulamin rezerwacji

REGULAMIN KRÓTKOTERMINOWEGO NAJMU ORAZ REZERWACJI LOKALI W HOMEPRIME SP. Z O.O. (DALEJ ZWANE „HOMEPRIME”)

§1. WARUNKI OGÓLNE

1. Minimalny okres wynajmu:

Minimalny okres najmu wynosi 2 dni. Wynajem na jedną dobę wymaga zgody HOMEPRIME, a w niektórych przypadkach jest niemożliwy ze względu na uzgodnienia z właścicielami lokalu.

2. Restrykcje wiekowe:

Rezerwacji mogą dokonać tylko osoby dorosłe (powyżej 18-tego roku życia), legitymujące się ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem (paszport, prawo jazdy, dowód osobisty).

3. Obowiązkowa kaucja zwrotna i opłaty bądź kary za korzystanie z lokalu w sposób niezgodny z regulaminem:
a. Najpóźniej w dniu przyjazdu pobierana jest obowiązkowa kaucja zwrotna, opłacana gotówką lub przelewem. Kaucja jest zwracana po opuszczeniu lokalu przez najemcę oraz po sprawdzeniu stanu lokalu przez HOMEPRIME.

b. W przypadku płatności kaucji gotówką jej zwrot będzie dokonany przelewem w terminie do 7-u dni po opuszczeniu lokalu przez najemcę.

c. HOMEPRIME nie odpowiada za opóźnienia w rejestracji transakcji zwrotu kaucji powstałe przy obsłudze transakcji przez instytucje finansowe (banki).

d. Wysokość kaucji jest indywidualnie obliczana dla każdego lokalu.

e. Kaucja jest zabezpieczeniem dla HOMEPRIME i może zostać zatrzymana w przypadku potrzeby pokrycia kosztów szkód wyrządzonych przez najemcę w czasie korzystania z lokalu. Dotyczy to zarówno zniszczeń wyposażenia lokalu, jak i opłat związanych z nieprawidłowym użytkowaniem lokalu lub opłat bądź kar związanych ze złamaniem jakiegokolwiek punktu regulaminu.

f. W przypadku szkód lub opłat bądź kar przekraczających wartość kaucji najemca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń HOMEPRIME.

g. HOMEPRIME pozostawia sobie możliwość dochodzenia osobno odszkodowania ponad wartość opisanych powyżej kosztów pokrycia szkód i opłat lub dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, opierającego się na ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego, w przypadku poniesienia szkody o wartości przekraczającej wartość kaucji zwrotnej lub poniesienia innych szkód niemożliwych do wyceny w momencie ich likwidacji lub poniesienia szkód niematerialnych, w tym w szczególności utraconych korzyści.

h. Najemcy zgadzają się na wycenę szkód i opłat dokonaną przez HOMEPRIME i zobowiązują się nie zgłaszać żadnych sprzeciwów wobec dokonanej wyceny szkód i opłat.

4. Rezerwacja lokalu:

a. Rezerwacji lokalu można dokonać poprzez portal pośredniczący (w szczególności Airbnb.com oraz Booking.com) lub bezpośrednio poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny z HOMEPRIME dostępny na stronie internetowej https://homeprime.pl.page1image365249488

b. W przypadku dokonania rezerwacji przez portal pośredniczący rezerwację uważa się za potwierdzoną z chwilą otrzymania od portalu pośredniczącego potwierdzenia złożenia rezerwacji. W przypadku rezerwacji bezpośredniej rezerwację uważa się za potwierdzoną z chwilą dokonania płatności wymaganej przedpłaty.

c. Wysokość płatności za rezerwację jest ustalana w drodze indywidualnych negocjacji z gościem i może być dokonana tradycyjnym przelewem bankowym lub przy pomocy płatności on-line (szybkie przelewy oraz karta płatnicza).

5. Anulowanie i zmiany rezerwacji

a. Niewpłacenie przedpłaty w wymaganym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.

b. W przypadku anulowania rezerwacji w terminie późniejszym niż 7 dni przed planowanym przyjazdem – wniesiona przedpłata nie podlega zwrotowi.

c. Anulowanie lub zmiana rezerwacji są możliwe przez kontakt z HOMEPRIME.

d. W przypadku anulowania rezerwacji do 7 dni przed planowanym przyjazdem, przedpłata jest 100% zwrotna. Zwrot nie następuje automatycznie – w celu zwrotu należy skontaktować się z HOMEPRIME.

e. Niewykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu niż wynika to z terminu rezerwacji bądź wcześniejszego wyjazdu, nie skutkuje obniżeniem lub zwrotem części płatności za usługę.

6. Cennik usług:

a. Ceny usług są cenami brutto dla osób prywatnych i firm. Ceny zawierają 8% VAT. b. Cena składa się opłaty za usługę noclegową oraz opłaty za sprzątanie końcowe. c. Media (Internet, woda, gaz, elektryczność) zawarte są w cenie wynajmu lokalu.
d. Przy wynajmie na inne cele niż noclegowe doliczamy do cen netto 23% VAT.

7. Usługi opcjonalne – płatne dodatkowo:
a. Opłata za zwierzęta domowe – jest kalkulowana indywidualnie w zależności od rezerwowanego lokalu.

b. Wymiana pościeli i ręczników w czasie pobytu – jest kalkulowana indywidualnie w zależności od rezerwowanego lokalu.

c. Dodatkowe sprzątanie w czasie trwania pobytu – jest kalkulowana indywidualnie w zależności od rezerwowanego lokalu.

d. Śniadanie – jest kalkulowana indywidualnie w zależności od rezerwowanego lokalu.

f. Dodatkowa opłata za przyjazd i odbiór kluczy poza godzinami otwarcia biura HOMEPRIME – jest kalkulowana indywidualnie w zależności od rezerwowanego lokalu.

g. Dostarczenie kluczy bezpośrednio do lokalu – jest kalkulowana indywidualnie w zależności od rezerwowanego lokalu.

h. Transfer lotniskowy (do/z lotniska) – jest kalkulowana indywidualnie w zależności od rezerwowanego lokalu.

i. Zakwaterowanie przed godziną 15:00 (wczesny przyjazd) – jest kalkulowana indywidualnie w zależności od rezerwowanego lokalu.

j. Opuszczenie lokalu w dniu wyjazdu po godzinie 11:00 (opóźniony wyjazd) – jest kalkulowana indywidualnie w zależności od rezerwowanego lokalu.

§2. PRZEKAZANIE I ZDANIE LOKALU

1. Odbiór kluczy, zameldowanie i zdanie lokalu:

a. Po dokonaniu rezerwacji gość, na wskazany adres mailowy, otrzymuje indywidualną instrukcję odbioru kluczy do mieszkania, zameldowania oraz zdania lokalu. Instrukcja ta uwzględnia indywidualne uwarunkowania lokalizacyjne każdego lokalu.

2. Czas zakwaterowania:

a. Zameldowanie: od godziny 15:00 do godziny 22:00. b. Wymeldowanie: do godziny 11:00.

c. Istnieje możliwość zarówno zameldowania, jak i wymeldowania się poza ustalonymi godzinami za dodatkową opłatą – opłata ta kalkulowana jest w zależności od rezerwowanego lokalu.

§3. REGULAMIN KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCÓW

a. W przypadku w którym jakakolwiek osoba trzecia wystąpiłaby przeciwko HOMEPRIME z jakimkolwiek roszczeniem lub żądaniem związanym z uszkodzeniem ciała, wywołaniem rozstroju zdrowia lub śmiercią jakiejkolwiek osoby, która w danym momencie przebywała na terenie najmowanego lokalu, bądź podjęłaby względem HOMEPRIME inne działania mające na celu pociągniecie jej do odpowiedzialności z tytułu w/w – najemcy zobowiązują się do zaspokojenia tych roszczeń oraz spełnienia żądania takiej osoby trzeciej lub zwolnią HOMEPRIME z obowiązku świadczeń z tych tytułów.

b. Najemcy będą odpowiedzialni za wszelkie szkody lub zniszczenia powstałe w ich imieniu lub w imieniu jakichkolwiek innych osób/podmiotów przebywających na terenie lokalu. Najemcy zobowiązują się, że w przypadku, gdyby jakakolwiek osoba trzecia wystawiłaby przeciwko HOMEPRIME z roszczeniem lub żądaniem dotyczącym naprawienia szkody lub zniszczenia w imieniu takiej osoby lub jakichkolwiek innych osób/podmiotów. Najemcy zaspokoją roszczenia, spełnią żądania takiej osoby trzeciej lub zwolnią HOMEPRIME od obowiązku świadczenia z tego tytułu.

c. Najemca zobowiązany jest do zawiadomienia HOMEPRIME o wystąpieniu jakichkolwiek szkód niezwłocznie po ich stwierdzeniu (tel.: +48 538 103 333 lub e-mail: contact@homeprime.pl).

d. W uzasadnionych przypadkach goście zobowiązują się do udostepnienia mieszkania obsłudze HOMEPRIME w dowolnym momencie, po uprzednim podaniu terminu przez obsługę.

e. Najemca nie może przekazywać lokalu do użytku osób trzecich.

f. W lokalu może nocować tylko taka liczba osób, jaka była zgłoszona przy dokonywaniu rezerwacji, jednak nie więcej niż zostało podane w oficjalnej ofercie.

g. W lokalu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 8:00 rano. Zakłócenie ciszy nocnej może skutkować obciążeniem najemcy dodatkową opłatą w wysokości do 2.500 zł.

h. W lokalach niedozwolone jest organizowanie przyjęć, imprez okolicznościowych, głośne słuchanie muzyki lub zachowania zakłócające spokój innym lokatorom. Złamanie przez najemcę któregokolwiek z wymienionych zakazów może skutkować obciążeniem najemcy dodatkową opłatą w wysokości do 2.500 zł. Niezależnie od obciążenia dodatkową opłatą HOMEPRIME może w każdym momencie zaprzestać dalszego świadczenia usług najmu lokalu, w którym doszło do złamania regulaminu przez najemcę. W takiej sytuacji Najemca zobowiązuje się do niezwłocznego opuszczenia lokalu, a HOMEPRIME rozwiązuje umowę najmu z winy najemcy, bez konieczności zwracania należności za niewykorzystany okres rezerwacji.

i. Bez pisemnej zgody HOMEPRIME lokalu nie można wykorzystywać do celów komercyjnych, sesji zdjęciowych, nagrań video itp.

j. W przypadku wykorzystania lokalu do celów komercyjnych obowiązuje opłata w wysokości 7.000 PLN, za każdy dzień najmu.

k. Nie dopuszcza się w lokalu działalności gospodarczej lub innej działalności, zwłaszcza związanej z przyjmowaniem klientów.

l. W lokalach dozwolone jest organizowanie dyskretnych spotkań biznesowych, o ile nie wystąpią znamiona wykorzystywania lokalu do prowadzenia działalności związanej z przyjmowaniem klientów.

m. Najemca nie może wprowadzać przeróbek lub jakichkolwiek zmian w lokalu.

n. Najemca zobowiązuje się do korzystania z lokalu oraz z przekazanego wraz z nim wyposażenia w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

o. Na terenie nieruchomości obowiązuje całkowity zakaz palenia.

p. W przypadku złamania całkowitego zakazu palenia, najmujący będzie musiał zapłacić karę o wysokości 400 PLN (100 EUR).

r. W przypadku zgubienia lub zniszczenia kluczy do lokalu najmujący zobowiązany jest do zapłacenia stosownej opłaty związanej z naprawieniem szkody. Wysokość opłaty zostanie podana przez HOMEPRIME.

s. Najemca nie może samodzielnie dorabiać kluczy do lokalu lub wymieniać zamków.

t. Najemca jest zobowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacja części budynku przeznaczone do wspólnego korzystania, takie jak klatki schodowe, korytarz i inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.

u. Najemca zobowiązuje się do korzystania z infrastruktury osiedlowej zgodnie z jej przeznaczeniem, a w szczególności do: dbania o zieleń, nie zanieczyszczania chodników, ulic i trawników.

w. W sprawach nieuregulowanych w tym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§4. PRAWA, OBOWIĄZKI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOMEPRIME

a. Informujemy, że HOMEPRIME czyni wszelkie starania, aby na bieżąco monitorować i aktualizować opis wyposażenia lokali, jak i również jego stanu, oraz dokonuje czynności w celu utrzymania ich standardu.

b. HOMEPRIME nie ponosi odpowiedzialności za zmiany stanu nieruchomości, wyposażenia, jego standardu, na który nie ma bezpośredniego wpływu lub kontroli.

c. HOMEPRIME nie ponosi żadnej odpowiedzialności za urazy, rozstrój zdrowia, uszkodzenia ciała, choroby, śmierć gości oraz osób ich odwiedzających, podczas czasu trwania najmu.

d. HOMEPRIME nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty materialne gości oraz dodatkowe koszty lub niewygody spowodowane podczas pobytu w lokalu, albo związku z pobytem w nim, wynikające ze stanu lokalu, instalacji elektrycznej, hydrauliki, warunków atmosferycznych czy zaniedbań właściciela nieruchomości. W szczególności HOMEPRIME nie ponosi wobec najemcy odpowiedzialności, o której mowa w art. 846-852 Kodeksu Cywilnego.

e. HOMEPRIME nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności bądź innych przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.

f. HOMEPRIME zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego lokalu, na podobny lub o wyższym standardzie, w podobnej lokalizacji, o tej samej cenie.

g. HOMEPRIME ma obowiązek zapewnić warunki pełnego i nieskrępowanego pobytu gości w lokalu, tylko na ustalonych wcześniej przez Firmę warunkach.

§5. REKLAMACJE

a. Reklamacje można składać poprzez e-mail pod adresem: contact@homeprime.pl lub listownie pod adresem Homeprime sp. z o.o., ul. Hajoty 49, 01-821 Warszawa

b. Reklamacja winna zawierać imię i nazwisko gościa, adres apartamentu oraz numer rezerwacji, których dotyczy.

c. HOMEPRIME ma 14 dni na odpowiedź na zgłoszenie reklamacji.

§6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

a. Dokonując rezerwacji na naszych stronach internetowych, portalach pośredniczących, klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

b. Klientowi przysługuje prawo wglądu, skasowania oraz zablokowania swoich danych osobowych, jak i do ich aktualizacji.

c. HOMEPRIME szanuje prywatność swoich klientów i zobowiązuje się przechowywać informacje o nich w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.

d. Przy dokonywaniu rezerwacji usług noclegowych najemca proszony jest o podanie swoich danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenie rezerwacji oraz późniejszej identyfikacji dla celów wykonania umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu umowy, pomiędzy najemca a HOMEPRIME.

e. Przed rozpoczęciem pobytu najemca wypełnia formularz rejestracyjny, w którym proszony jest o podanie obowiązkowo imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail.

f. Najemcy którzy chcą otrzymywać informacje marketingowe mogą podać adres swojej poczty elektronicznej, zaznaczając odpowiednia rubrykę w formularzu rejestracyjnym.

g. Dane osobowe mogą być gromadzone przez HOMEPRIME również w sytuacjach, gdy jest to niezbędne dla realizacji określonego celu zgodnego z prawem.

h. Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez HOMEPRIME dla celów marketingowych, własnych usług i produktów.

i. Dane osobowe przechowywane są tylko przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających z powyższych zapisów oraz przepisów prawa.

j. HOMEPRIME zobowiązuje się także nie przekazywać danych osobowych krajom nie objętym Dyrektywa 95/46/ WE Parlamentu i Rady Europejskiej z dnia 24 października 1995 roku, oraz przetwarzać dane w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Odstępstwem od tych zasad będzie wyłącznie zgoda wyrażona przez użytkownika.

k. Jedynie osoby upoważnione przez Administratora oraz osoby obsługujące witryny internetowe HOMEPRIME portale pośredniczące mają dostęp do danych osobowych udostępnionych przez klientów i użytkowników serwisów. Osoby te maja obowiązek zachowania danych w ścisłej tajemnicy

l. Użytkownik ma także prawo w każdym momencie do pełnego lub częściowego wycofania zgody na przetwarzanie w przyszłości swoich danych. Można to zrobić pod adresem e-mail: contact@homeprime.pl lub listownie pod adresem: Homeprime sp. z o.o., ul. Hajoty 49, 01-821 Warszawa.page6image369746512